Súhlas zákazníka so spracúvaním fotografií

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679

Dotknuté osoby:
Fotografovaná osoba vo fotobúdke PartyFotoSK
(ďalej len „dotknutá osoba“ alebo „zákazníci“)

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: GREXOFT, s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania: Národná trieda 39, Košice 040 01
IČO: 36821497
Telefónne číslo/e-mail/fax: +421 905 295 717
Identifikačné a kontaktné údaje zástupcu: Bc. Ján Grexa, grexoft@grexoft.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Bc. Ján Grexa, grexoft@grexoft.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „dodávateľ“)

 1. Ako zákazníci a dotknuté osoby týmto udeľujeme dodávateľovi ako prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním našej podobizne (fotografií) na účel:
  • zverejnenia fotografii na webovej stránke dodávateľa www.partyfotosk.sk a
  • zverejnenia svadobných fotografií na sociálnej sieti Facebook na stránke Fotobúdka Košice (https://www.facebook.com/PartyFotoSK)
  s cieľom prezentovania kvality práce dodávateľa verejnosti a možnosti stiahnuť si fotografiu z verejne prístupného internetového priestoru
 2. Fotografie ako osobné údaje zákazníkov budú dodávateľom uchované po dobu piatich rokov. Po uplynutí tejto doby budú fotografie vymazané.
 3. Poskytnutie fotografií, ako aj udelenie súhlasu zákazníkov s ich zverejnením je dobrovoľné. Zákazníci môžu súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu dodávateľovi. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
 4. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u dodávateľa majú zákazníci právo:
  • žiadať o prístup k svojim fotografiám a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania tohto osobného údaja,
  • namietať spracúvanie svojej fotografie,
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
 5. Zákazníci vyhlasujú, že poskytnuté fotografie sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne, bez nátlaku a súhlasia s ich využitím na účel vymedzený v bode 1.

Košice 10.12.2018