Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vitajte na stránke www.partyfotosk.sk. Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť GREXOFT s.r.o. so sídlom na adrese Národná trieda 39, Košice 040 01, IČO: 36 821 497

Aké osobné údaje spracovávame?

Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše meno, vaše kontakty a ďalšie nastavenia.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko,
 • kontaktné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa a prípadne telefónne číslo

Prečo osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Ponuka služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili odpoveď na Váš emailový dopyt.
 • Zlepšovanie služieb: pomocou histórie správania sa na webe dokážeme ponúknuť relevatnejšie ponuky služieb. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Marketingová činnosť:
  • E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu, alebo oprávneného záujmu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že  nám odošlete email na adresu info@partyfotosk.sk s názvom „ODHLASIŤ“, alebo kliknete na link v spodnej časti marketingovej správy určený na vyradenie z newsletter listu.

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom – správcom, a to:

Reklamným a sociálnym sieťam:

 • Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko;
 • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko;
 • ROI Hunter a.s., IČO: 03103048;
 • www.mailerlite.com

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte rad práv. Jedná sa o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti. Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

Právo na prístup. Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“.

Právo na opravu. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz. V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme.

Právo na obmedzenie spracovania. V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť. Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť. Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Môžete nás jednoducho kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulár v časti Kontakt, alebo napíšte na grexoft@grexoft.sk

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.

Záverečné ustanovenia

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Náš web nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš web používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Zabezpečenie osobných údajov. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.