Všeobecné obchodné podmienky

1.Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi poskytovateľom služby, ktorým je GREXOFT s.r.o., Národná trieda 39, Košice 04001 (ďalej len “poskytovateľ služieb”) a objednávateľom, ktorej predmetom je poskytnutie služieb fotokútika na akcii objednávateľa.

Kontaktné údaje poskytovateľa:
GREXOFT s.r.o., Národná trieda 39, Košice 040 01
IČO: 36 821 497
DIČ: 202 243 16 42
Telefón: +421 0905 295 717
E-mail: info@partyfotosk.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1 , Odbor výkonu dozoru, ke@soi.sk,  tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95 odbor

Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že poskytovateľ služby a objednávateľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

2.Rezervácia služieb fotokútika

Pre využitie služieb poskytovateľa musí objednávateľ elektronicky, alebo osobne kontaktovať poskytovateľa služieb. Po odsúhlasení podmienok, výbere balíčka a kontrole termínu dodania služby Vám elektronicky zašleme informáciu o potvrdení objednávky a informáciou o nutnosti uhradiť zálohovú platbu prevodom na bankový účet.

3.Záloha

Objednávateľ je vyzvaný emailovou správou na úhradu zálohy vo výške 50 Eur. Záväzná rezervácia termínu je vytvorená až po pripísaní sumy zálohy na účet poskytovateľa služieb.  Platí sa prevodom na účet uvedený v e-maile s dodržaním potrebného variabilného symbolu pre spárovanie úhrady. Záloha slúži na rezerváciu termínu fotografovania, prípadne na pokrytie nákladov spojených s grafickým návrhom produktov a na pokrytie časti nákladov výroby produktov.

4.Termín fotografovania

Obdržaním zálohy sa poskytovateľ zaväzuje prideliť termín fotografovania objednávateľa tak, aby dátumom a časom vyhovoval obom stranám. Poskytovateľ služby telefonicky, alebo emailom navrhne termín, ktorý objednávateľ telefonicky, alebo emailom potvrdí. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tento termín opakovane zmeniť alebo aj zrušiť z objektívnych príčin. O tejto skutočnosti bez odkladu informuje kupujúceho emailom alebo telefonicky.
Poskytovateľ môže zmeniť termín aj na požiadanie zo strany objednávateľa, ale to len v prípade, že poskytovateľ má náhradný termín navrhnutý objednávateľom voľný a dôjde k vzájomnej dohode o zmene termínu.

5. Povinnosti poskytovateľa a objednávateľa

Poskytovateľ služby sa zaväzuje dodať:
• služby fotokútika v cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň potvrdenia rezervácie.

Poskytovateľ nezodpovedá za:
• Objednávateľ je v procese schvaľovania návrhov opakovane vyzvaný na kontrolu textov a grafiky a upozornený na fakt, že poskytovateľ služby nezodpovedá za prípadné nedostatky, ktoré boli schválené objednávateľom.

Objednávateľ sa zaväzuje:
• Zaplatiť požadovanú zálohu.
• Objednané služby využiť a akékoľvek problémy riešiť bezprostredne počas poskytovania služby s poskytovateľom
• Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň poskytnutia služby

6. Cena

Ceny uvedené v cenníkoch poskytovateľa resp. vypočítané cenové kalkulácie sú platné v čase zaslania objednávky a sú platné na daný deň, resp. na danú akciu, pre ktorú boli vypočítané

7. Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany objednávateľa
Objednávateľ má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením a pred uhradením zálohy. Po potvrdení rezervácie poskytovateľom môže objednávateľ zrušiť objednávku iba v prípade, že poskytovateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky sa zálohová platba nevracia, je použitá na vykrytie časti nákladov, ktoré poskytovateľovi vznikli.

Zrušenie objednávky zo strany poskytovateľa
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• objednávka nebola záväzne potvrdená (chybne uvedené telefónne číslo, nezaplatená záloha, nedostupný, neodpovedá na e-maily a iné.),
• z technických, alebo objektívnych príčin nie je možné zrealizovať vyhotovenie objednávky (epidemická situácia, karanténa…). O tejto skutočnosti poskytovateľ informuje objednávateľa ihneď po jej zistení. V tomto prípade je povinný poskytovateľ vrátiť uhradenú zálohu do 14 dní na bankový účet objednávateľa.

8.Vrátenie zálohy

V prípade nedodania tovarov, alebo služieb zavinením poskytovateľa služieb, z dôvodu ochorenia, pre ktoré  nie je možné službu poskytnúť z dôvodu karantény, alebo z dôvodu technických príčin sa poskytovateľ zaväzuje najneskôr do 14 dní vrátiť zálohu objednávateľovi na vopred dohodnutý bankový účet.

V prípade, že sa objednávateľ rozhodne nevyužiť služby poskytovateľa, z akýchkoľvek príčin, objednávateľovi nevzniká nárok na vrátenie zálohy.

V prípade objektívne zhoršenej epidemickej situácie (prechod okresu do farby zakazujúcej konanie akcie), kedy nie je možné vykonať poskytnutie služby v dohodnutom termíne z objektívnych príčin a nedôjde k dohode o náhradnom termíne poskytnutia služieb je možné objednávateľovi v prípade jeho žiadosti vrátiť 50% so zaplatenej zálohy.

9.Reklamácie

Poskytovateľ je povinný dodať dodať služby presne v podobne, ako ich objednávateľ schválil a objednal.

Reklamácie vybavujeme okamžite počas vykonávania fotografických služieb na základe dopytu objednávateľa.

10.Ochrana osobných dát

Rešpektujeme súkromie objednávateľa. Aby sme mohli ponúknuť tie najlepšie služby, potrebujeme poznať niektoré osobné a kontaktné údaje objednávateľa (meno, adresa, telefón, fotografia a email). Objednávateľ svojou objednávkou berie na vedomie, že poskytovateľ služby spracúva osobné údaje objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefón, email a fotografia a tieto údaje sú nevyhnutné za účelom plnenia zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“). Objednávateľ tiež berie na vedomie, že ho poskytovateľ informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach objednávateľa ako dotknutej osoby prostredníctvom týchto obchodných podmienok. Poskytovateľ je osobou, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov objednávateľa. Podľa Nariadenia je poskytovateľ  prevádzkovateľom a objednávateľ dotknutou osobou. Poskytovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa vo vlastnom mene. Poskytovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa na základe nižšie uvedených právnych titulov ustanovených Nariadením.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa na účely plnenia zmluvy, najmä uzavretia, zmeny a ukončenia zmluvy, fakturácia a pod. Poskytovateľ získava osobné údaje objednávateľa na účely jeho identifikácie, komunikáciu s objednávateľom a spracúva ich len v nevyhnutnom rozsahu. Poskytnutie osobných údajov objednávateľom poskytovateľovi je nevyhnutnou podmienkou uzavretia zmluvy a poskytnutia tovarov a služieb. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnená dodávka tovarov a služieb poskytovateľom objednávateľovi. Pre účely plnenia zmluvy je nevyhnutné, aby objednávateľ hodnoverným spôsobom preukázal svoju totožnosť a poskytol poskytovateľovi svoje osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, telefónne číslo a e-mailová adresa. Poskytovateľ uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počas doby trvania zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a objednávateľom. Osobné údaje sú automaticky vymazané z databázy ku dňu 30.6. roka nasledujúceho po roku, v ktorom nastal termín fotografovania podľa článku 4.

Poskytovateľ spracúva osobné objednávateľa na účely plnenia zákonnej povinnosti poskytovateľa, v rámci ktorej môže poskytovať osobné údaje objednávateľa štátnym orgánom a iným osobám. Poskytovateľ uchováva osobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú na plnenie príslušnej právnej povinnosti stanovej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Poskytovateľ spracúva osobné objednávateľa na účely ochrany oprávnených záujmov objednávateľa alebo tretích osôb, nie však v prípade, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby (objednávateľa), ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Oprávnenými záujmami poskytovateľa sú najmä
(i) ochrana práv, ktoré poskytovateľovi, alebo tretím osobám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvy vo vzťahu ku objednávateľovi a iným osobám; na tento účel poskytovateľ uchováva osobné údaje najviac po dobu nevyhnutnú na ochranu takýchto práv a oprávnených záujmov;
(ii) vymáhanie pohľadávok a iných nárokov poskytovateľa; na tento účel poskytovateľ uchováva osobné údaje objednávateľa najviac po dobu trvania príslušných premlčacích lehôt; a
(iii) marketingové aktivity poskytovateľa, ktorými sa rozumie najmä informovanie o vybraných novinkách, zľavách, súťažiach o ceny a súvisiacich službách, o ďalších produktoch poskytovateľa podobných tovarom a službám, ktoré si už objednávateľ objednal; marketingová komunikácia je zasielaná príležitostne, najviac jeden krát týždenne; a na tento účel spoločnosť uchováva osobné údaje najviac po dobu trvania oprávneného záujmu spoločnosti, najmä počas trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a počas primeranej doby po jeho skončení.

Poskytovateľ spracúva osobné údaje objednávateľa , ak objednávateľ vyjadril súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou môže poskytovateľ spracúvať osobné údaje objednávateľa najviac po dobu trvania takéhoto súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr. Objednávateľ má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať.

Objednávateľ má podľa Nariadenia právo vyžadovať od poskytovateľa:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o objednávateľom spracúvané;
 • získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré poskytovateľ spracúva, ak sú osobné údaje poskytovateľom o objednávateľovi spracúvané;
 • ak sa osobné údaje nezískali od objednávateľa, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže objednávateľ požiadať o ich vrátenie;
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení;
 • získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol poskytovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v Nariadení;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka a je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu;
 • namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje poskytovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody objednávateľa, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu;
 • namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
 • namietať voči tomu, aby sa na neho vzťahovalo rozhodnutie poskytovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak Nariadenie neustanovuje inak;
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov udelený poskytovateľovi s účinkami od momentu odvolania súhlasu;
 • pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Objednávateľ má právo uplatniť si vyššie uvedené práva e-mailom na adresu poskytovateľa info@partyfotosk.sk. Poskytovateľ má v prípade pochybností právo požiadať objednávateľa o dodatočné overenie totožnosti. Ak objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle Nariadenia môže uplatniť zákonný zástupca. Podľa Nariadenia práva objednávateľa, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.